Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα του κύκλου

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο, κάνοντας κλήσεις κατάλληλων συναρτήσεων, να υπολογίζει και να εμφανίζει την περιφέρεια ενός κύκλου και το εμβαδόν ενός κυκλικού δίσκου με ακτίνα R, σε μέτρα και τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα.
Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για τιμές της ακτίνας (R) από 10εκ. έως 1,5μ. με βήμα 10εκ.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα του παραγοντικού

Στα μαθηματικά, το παραγοντικό ενός φυσικού αριθμού ν συμβολίζεται με ν!, διαβάζεται νι παραγοντικό, και είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακεραίων μικρότερων ή ίσων με ν. Είναι λοιπόν ν! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ ν
Συμβατικά 0! = 1! = 1

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

  1. Να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό ≥0
  2. Να υπολογίζει το παραγοντικό του αριθμού που διαβάστηκε κάνοντας χρήση συνάρτησης
  3. Να εμφανίζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού ως εξής:
    Το παραγοντικό του αριθμού … είναι …

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…