Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα του κύκλου

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο, κάνοντας κλήσεις κατάλληλων συναρτήσεων, να υπολογίζει και να εμφανίζει την περιφέρεια ενός κύκλου και το εμβαδόν ενός κυκλικού δίσκου με ακτίνα R, σε μέτρα και τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα.
Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για τιμές της ακτίνας (R) από 10εκ. έως 1,5μ. με βήμα 10εκ.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Το πρόβλημα του παραγοντικού

Στα μαθηματικά, το παραγοντικό ενός φυσικού αριθμού ν συμβολίζεται με ν!, διαβάζεται νι παραγοντικό, και είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακεραίων μικρότερων ή ίσων με ν. Είναι λοιπόν ν! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ ν
Συμβατικά 0! = 1! = 1

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

  1. Να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό ≥0
  2. Να υπολογίζει το παραγοντικό του αριθμού που διαβάστηκε κάνοντας χρήση συνάρτησης
  3. Να εμφανίζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού ως εξής:
    Το παραγοντικό του αριθμού … είναι …

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (3η έκδοση)

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς και το είδος της πράξης που θα εκτελέσει (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες (χωρίς παραμέτρους) για την εισαγωγή των δεδομένων, την επιλογή της πράξης, τον υπολογισμό και την εκτύπωση του αποτελέσματος. Να χρησιμοποιήσετε ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε οι διαδικασίες να επαναλαμβάνονται όσες φορές θέλουμε.

(Άσκηση 2 σελίδα 124 από το σχ. βιβλίο του μαθήματος)

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των παραμέτρων

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για τη μελέτη των παραμέτρων. Στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal οι παράμετρες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του κυρίως προγράμματος με τα υποπρογράμματα (ή και υποπρογραμμάτων μεταξύ τους). Από τα δύο είδη υποπρογραμμάτων που υποστηρίζει η γλώσσα, διαδικασίες (procedures) και συναρτήσεις (functions), στο παράδειγμά μας κάνουμε χρήση μόνον διαδικασίας.
Εντός του προγράμματος περιλαμβάνονται, υπό μορφή σχολίων, κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με το πέρασμα των παραμέτρων κατά την κλήση υποπρογραμμάτων.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…