Αρχεία Ιστολογίου

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (2η έκδοση)

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει μενού επιλογών με τις επιλογές:
  Π. Πρόσθεση
  Α. Αφαίρεση
  Λ. Πολλαπλασιασμός
  Δ. Διαίρεση
  0. Έξοδος
 2. Να διαβάζει την επιλογή του χρήστη και κατόπιν δύο αριθμούς.
 3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πράξης.
 4. Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται έως ότου επιλεγεί το 0 (μηδέν).

Υποδείξεις για το Θέμα: α) Να γίνει χρήση της εντολής case-of και να εμφανιστούν τα κατάλληλα μηνύματα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. β) Για την επιλογή πράξης να θεωρηθούν αποδεκτοί όλοι οι χαρακτήρες του πλήκτρου που πατήθηκε. Π.χ. αν πατήθηκε το πλήκτρο ‘Α’ θα πρέπει να αποδεχθούμε και τους 4 χαρακτήρες, Ελληνικούς και Αγγλικούς, ‘Α’, ‘α’, ‘A’ και ‘a’.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Advertisements

Λογικές Εκφράσεις

Ας μελετήσουμε τώρα τα βασικά σημεία των λογικών εκφράσεων (logical expressions).

Εισαγωγή

Καταρχάς, ονομάζονται “λογικές” γιατί η τιμή τους είναι πάντοτε μια εκ των δύο λογικών τιμών, δηλαδή είτε ΣΩΣΤΟ είτε ΛΑΘΟΣ (True or False).

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του “μεγαλύτερου των τριών”

Να γράψετε αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα ο οποίος:

 1. Θα διαβάζει τρεις αριθμούς.
 2. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το μεγαλύτερό τους.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του “μεγαλύτερου των δύο”

Να γράψετε αλγόριθμο σε ψευδοκώδικα ο οποίος:

 1. Θα διαβάζει δυο αριθμούς.
 2. Αν ο πρώτος αριθμός είναι μεγαλύτερος από το δεύτερο θα εμφανίζει το άθροισμα τους.
 3. Αν ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος θα εμφανίζει το γινόμενο τους.
 4. Αν οι δύο αριθμοί είναι ίσοι θα εμφανίζει το μήνυμα “Οι αριθμοί είναι ίσοι”.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του μεταφορέα

Ένας μεταφορέας χρεώνει το μεταφορικό εμπόρευμα ανά χιλιόμετρο. Για απόσταση λιγότερο από 100 χιλιόμετρα, χρεώνει 2€ τον τόνο ανά χιλιόμετρο, για απόσταση από 100 έως 200 χιλιόμετρα, χρεώνει 1,5€ τον τόνο ανά χιλιόμετρο και τέλος για απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα χρεώνει 1,2€ τον τόνο ανά χιλιόμετρο. Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος:

 1. Θα διαβάζει την απόσταση και το βάρος των εμπορευμάτων.
 2. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το κόστος της μεταφορικής.

Παρατήρηση: Να μη γίνει έλεγχος τιμών εισόδου

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του “περνά δεν περνά”

Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος:

 1. Να διαβάζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή
 2. Να ελέγχει το βαθμό για τις εξής περιπτώσεις α) Ο βαθμός είναι μικρότερος του 9,5 και β) Ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 9,5
 3. Να εμφανίζει το μήνυμα ‘Ο μαθητής δεν περνά’ ή το μήνυμα ‘Ο μαθητής περνά’ στην κατάλληλη περίπτωση
 4. Αν ο βαθμός που διαβάστηκε είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων να εμφανίζει το μήνυμα ‘Ο έλεγχος ορθότητας δεδομένων εντόπισε λάθος στη βαθμολογία που δώσατε’

Παρατήρηση: Να μη γίνει χρήση σύνθετων λογικών εκφράσεων.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των απουσιών

Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή με δεδομένο ότι το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων 60. Να ελέγξετε, αν ο μαθητής προάγεται ή απορρίπτεται λόγω απουσιών. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα τον αλγόριθμο του προβλήματος.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…