Το πρόβλημα της μετατροπής στο δυαδικό

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο να διαβάζει έναν δεκαδικό ακέραιο αριθμό από το 0 έως το 255 και να εμφανίζει τον αντίστοιχο αριθμό στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Annual Report from WordPress.com

Annual Report 2012 in blogging

Το πρόβλημα του κύκλου

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο, κάνοντας κλήσεις κατάλληλων συναρτήσεων, να υπολογίζει και να εμφανίζει την περιφέρεια ενός κύκλου και το εμβαδόν ενός κυκλικού δίσκου με ακτίνα R, σε μέτρα και τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα.
Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για τιμές της ακτίνας (R) από 10εκ. έως 1,5μ. με βήμα 10εκ.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα του παραγοντικού

Στα μαθηματικά, το παραγοντικό ενός φυσικού αριθμού ν συμβολίζεται με ν!, διαβάζεται νι παραγοντικό, και είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακεραίων μικρότερων ή ίσων με ν. Είναι λοιπόν ν! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ ν
Συμβατικά 0! = 1! = 1

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό ≥0
 2. Να υπολογίζει το παραγοντικό του αριθμού που διαβάστηκε κάνοντας χρήση συνάρτησης
 3. Να εμφανίζει το αποτέλεσμα του υπολογισμού ως εξής:
  Το παραγοντικό του αριθμού … είναι …

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (3η έκδοση)

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει δύο αριθμούς και το είδος της πράξης που θα εκτελέσει (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση). Να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες (χωρίς παραμέτρους) για την εισαγωγή των δεδομένων, την επιλογή της πράξης, τον υπολογισμό και την εκτύπωση του αποτελέσματος. Να χρησιμοποιήσετε ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε οι διαδικασίες να επαναλαμβάνονται όσες φορές θέλουμε.

(Άσκηση 2 σελίδα 124 από το σχ. βιβλίο του μαθήματος)

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των παραμέτρων

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για τη μελέτη των παραμέτρων. Στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal οι παράμετρες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του κυρίως προγράμματος με τα υποπρογράμματα (ή και υποπρογραμμάτων μεταξύ τους). Από τα δύο είδη υποπρογραμμάτων που υποστηρίζει η γλώσσα, διαδικασίες (procedures) και συναρτήσεις (functions), στο παράδειγμά μας κάνουμε χρήση μόνον διαδικασίας.
Εντός του προγράμματος περιλαμβάνονται, υπό μορφή σχολίων, κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με το πέρασμα των παραμέτρων κατά την κλήση υποπρογραμμάτων.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των μονών και ζυγών αριθμών

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει τους ζυγούς αριθμούς από το 50 μέχρι το 100.
 2. Να εμφανίζει τους μονούς  αριθμούς στο διάστημα από το 0 μέχρι 100 κατά φθίνουσα σειρά.

Παρατήρηση: Για το καθένα από τα ζητούμενα να χρησιμοποιηθούν και τα τρία είδη εντολής επανάληψης που υποστηρίζει η γλώσσα Pascal.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της ομάδας μπάσκετ

Ένας αθλητικός συντάκτης θα γράψει άρθρο για την ομάδα μπάσκετ του Πανκουρελιακού για την αγωνιστική περίοδο 2008-2009. Τα στοιχεία που έχει στα χέρια του είναι το σύνολο των αγώνων που έδωσε η ομάδα εκείνη τη χρονιά, καθώς και το σύνολο των πόντων που σκόραρε και δέχθηκε σε κάθε έναν από τους αγώνες που έδωσε.

Το ζητούμενο για αυτόν είναι να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που σκόραρε και δέχθηκε η ομάδα σε όλους τους αγώνες της περιόδου αυτής καθώς και τους πόντους που δέχθηκε, στον αγώνα που σκόραρε τους περισσότερους πόντους.

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να διαβάζει τον αριθμό των αγώνων που έδωσε η ομάδα.
 2. Να διαβάζει τους πόντους που σκόραρε και δέχθηκε σε κάθε έναν από τους αγώνες.
 3. Να υπολογίζει τους συνολικούς πόντους που σκόραρε και δέχθηκε η ομάδα.
 4. Να υπολογίζει τους πόντους που δέχθηκε στον αγώνα που σκόραρε τους περισσότερους πόντους.
 5. Να εμφανίζει τα μηνύματα:
  Η ομάδα σκόραρε συνολικά .... πόντους.
  Η ομάδα δέχθηκε συνολικά .... πόντους.
  Οι πόντοι που δέχθηκε, στον αγώνα που πέτυχε τους περισσότερους πόντους, είναι ....

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα των επαναλήψεων της for

Αν στη μεταβλητή k έχει αποδοθεί η αρχική τιμή 10, να υπολογίσετε την τιμή της μεταβλητής μετά το τέλος της κάθε επανάληψης θεωρώντας ότι ξεκινά πάντα από την αρχική τιμή.

 1. for i := 1 to 0 do k := k + 1;
 2. for i := 1 to 1 do k := k + 1;
 3. for i := 1 to 10 do k := k + 1;
 4. for i := 1 downto 0 do k := k + 1;
 5. for i := 1 downto 1 do k := k + 1;
 6. for i := 1 downto 10 do k := k + 1;

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…

Το πρόβλημα της Αριθμομηχανής (2η έκδοση)

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε γλώσσα Pascal το οποίο:

 1. Να εμφανίζει μενού επιλογών με τις επιλογές:
  Π. Πρόσθεση
  Α. Αφαίρεση
  Λ. Πολλαπλασιασμός
  Δ. Διαίρεση
  0. Έξοδος
 2. Να διαβάζει την επιλογή του χρήστη και κατόπιν δύο αριθμούς.
 3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλεχθείσας πράξης.
 4. Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται έως ότου επιλεγεί το 0 (μηδέν).

Υποδείξεις για το Θέμα: α) Να γίνει χρήση της εντολής case-of και να εμφανιστούν τα κατάλληλα μηνύματα σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. β) Για την επιλογή πράξης να θεωρηθούν αποδεκτοί όλοι οι χαρακτήρες του πλήκτρου που πατήθηκε. Π.χ. αν πατήθηκε το πλήκτρο ‘Α’ θα πρέπει να αποδεχθούμε και τους 4 χαρακτήρες, Ελληνικούς και Αγγλικούς, ‘Α’, ‘α’, ‘A’ και ‘a’.

Ψιτ! Δες και τα υπόλοιπα…